x

Ekolog města

Lokalita:
Mzda:
21260 - 31240 Kč
Pracovní poměr:
Plný úvazek
Smluvní vztah:
Pracovní smlouva
Obor:
Administrativa
Min. vzdělání:
Vyšší odborné

Popis pracovní nabídky

 • pracoviště Kroměříž
 • Vykonávaná agenda: Provádění specializovaných odborných činností v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrana přírody, ovzduší, vody) z pohledu samosprávy, zejm.: zastupování města jako účastníka řízení ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí, jednání jménem města jako účastník řízení, po schválení příslušným orgánem města, zastupování města jako vlastníka ve správním řízení z hlediska uplatňování záměrů ochrany životního prostředí a jednání jménem města, po schválení příslušným orgánem města.
 • Tvorba vnitřních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, metodické řízení plnění všech povinností vyplývajících z právních a interních předpisů města.
 • Koordinace činností v oblasti ochrany životního prostředí z pohledu samosprávy a dohled nad efektivním využíváním zdrojů. Podíl na aktualizaci Strategického plánu města s důrazem na ekologickou stránku.
 • Spolupráce s kontrolními orgány pro životní prostředí
 • Spolupráce na přípravě havarijních a povodňových plánů
 • Platová třída 10, doba neurčitá, nástup dle dohody

Požadujeme

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
 • Další požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,-nejlépe se zaměřením na životní prostředí a jeho ochranu
 • Orientace v příslušné legislativě, zejména v: zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přehled o zákonných požadavcích na městskou/podnikovou ekologii (ochrana ovzduší a vod, nakládání s chemickými látkami, odpadové hospodářství, nakládání s obaly), schopnost práce s mapovými podklady, čtení v katastrálních mapách, orientace v projektové dokumentaci, systematičnost, pečlivost, schopnost vyjednávání a argumentace, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič

Jiná sdělení

 • Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
 • K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Máte zájem o tuto nabídku?